Truy cập nội dung luôn

Lớp "Thực hành tẩy trùng hệ thống xử lý nước RO và kỹ thuật xét nghiệm nước lọc thận" - Lần 2

06/07/2018 11:03:00
Lớp "Thực hành tẩy trùng hệ thống xử lý nước RO và kỹ thuật xét nghiệm nước lọc thận" - Lần 2

Thông báo chiêu sinh đợt 1 - Các lớp học năm 2018

Thông báo chiêu sinh đợt 1 - Các lớp học năm 2018

Lớp "Thực hành tẩy trùng hệ thống xử lý nước RO và kỹ thuật xét nghiệm nước lọc thận" - Lần 1

Thông báo Đào tạo liên tục lớp "Thực hành tẩy trùng hệ thống xử lý nước RO và kỹ thuật xét nghiệm nước lọc thận"

Thông báo chiêu sinh năm 2018

Trung tâm đào tạo Bệnh viện Thống Nhất thông báo chiêu sinh các lớp học năm 2018

Thông báo chiêu sinh đợt 1 các lớp học năm 2018

Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến thông báo chiêu sinh đợt 1 các lớp học năm 2018

Chiêu sinh khóa: "Theo dõi, quản lý và bảo trì hệ thống xử lý nước lọc thận nhân tạo"

Chương trình đào tạo liên tục "Theo dõi, quản lý và bảo trì hệ thống xứ lý nước thận nhân tạo"

Tuyển dụng nhân viên IT

Tuyển dụng nhân viên IT

Tuyển dụng nhân viên IT

Tuyển dụng nhân viên IT